Provimi i anglishtes Aptis për Master dhe Doktoraturë | British Council

Provimi i anglishtes Aptis për Master dhe Doktoraturë | British Council

Kontakt

Rr e Elbasanit, Nd. 59, H. 1, kodi postar 1010, Njësia Admin 2 – Tiranë
Sekretaria : 069 6026900, Tel: 068 8030950

Email: info@luarasi-univ.edu.al

WWW.LUARASI-UNIV.EDU.AL