UDHËZIM NR. 15 DATË 19.05.2017

 

PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË SUDIMEVE, NË PROGRMAET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESSIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË SUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018

 

http://www.arsimi.gov.al/files/userfiles/matura/2017/Udhezim_nr_15_dt_19.5.2017.pdf