Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
MIRËSEVINI

E drejtë Bankare

Përshkrimi:

Kursi është konceptuar dhe prezantohet mbi dy fusha kryesore: e drejta tregtare dhe e drejta bankare. Këto fusha janë të lidhura ngushtësisht me njëra tjetrën. Duke kombinuar këto fusha të së drejtës trajtohet dhe analizohet marrëdhënia juridike bankë-klient. Në këtë cështje trajtohet marrëdhënia juridike e llogarisë bankare, koncepti juridik i porosisë dhe përfaqësimit në marrëdhënien banke-klient dhe konceptet bazë të parasë, perfshireë edhe mjetet apo sistemet e pagesave.

Programi trajton gjithashtu edhe aspektet juridike të transfertes bankare dhe vecanerisht te transfertave kapitale dhe korrente nderkufitare. Gjithashtu trajtohen edhe cështje ligjore që trajtojnë organizimin si shoqëi tregtare aksionare. Në këtë temë gjithashtu do të trajtohen procedurat dhe legjislacioni përkatës.     

Objektivat:

Të jepet njohuri mbi marrëdhënien bankë-klient nga këndvështrimi i së drejtës tregtare në banka. Në vecanti do të jepet njohuri mbi llojet e llogarive bankare dhe nocionin juridik të porosisë. Analizimi juridik i marrëdhënieve yë llogarisë bankare dhe porosisë synohet te behet nga kendveshtrimi krahasimor duke pasur parasysh legjislacionin dhe qëndrimin doktrinal si në vendet e tjera qe i perkasin te drejtes kontinentale ashtu edhe asaj anglo-sanksone. Trajtimi i kredise si veprimtari bankare do trajtohet si nga kendveshtrimi i rregullave dhe i praktikave kombetare ashtu edhe nga teknikat nderkombetare te financimit perfshire ketu format dhe mjetet e sigurimit te detyrimit. Gjithashtu synim eshte edhe qe te jepet njohuri mbi teknikat dhe veprimet e standardizuara bankare qe i sherbejne tregetise nderkombetare. 

Aktivitetet e fundit

 
 

Na ndiqni ne rrjetet sociale

Facebook Twitter Youtube Google+