Të dashur maturantë!

Faleminderit që zgjodhët Luarasin për rrugëtimin tuaj akademik.

Më poshtë do të gjeni renditjen e të gjithë aplikantëve fitues të raundit të dytë për programet e studimit të Luarasit të ciklit Bachelor.

Kandidatët aplikantë të raundit të dytë kanë të drejtën e ankimimit në ShLUJ “Luarasi”, brenda tre ditëve kalendarike nga dita e shpalljes së rezultateve. Ankimimi do të shqyrtohet dhe do të jepet vendim i argumentuar brenda dy ditëve pune nga data e paraqitjes së ankesave.

Fakulteti Ekonomik:

 

Administrim Biznes > 

 

Financë Bankë >

Ju inkurajojmë të vini sa më shpejt pranë godinës sonë për të realizuar regjistrimin paraprak. Për të kryer këtë regjistrim, duhet të jeni të pajisur me dokumentacionin si më poshtë:

  • Deklaratë sipas udhëzimit të MAS (plotësohet në zyrat tona)
  • Mandat-pagesa
  • Fotokopje e kartës së identitetit / pasaportës
  • Fotokopje e noterizuar e diplomës së Maturës Shtetërore ose dëftesës së pjekurisë, së bashku me certifikatën e notave, ose të një dëftese /diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njësuar në MAS
  • Dy fotografi personale
JU MIRËPRESIM!!