NË BAZË TË KALENDARIT AKADEMIK 2017-2018 SHPALLIM DATAT E PROVIMEVE TË VJESHTË  II -Nëntor

 

Bachelor në Drejtësi

Datat e lëndëve të vitit të parë

Nr. Lënda Data
1. Teoria e së drejtës 08.11.2017
2. Histori e shtetit shqiptar&histori institucionesh 07.11.2017
3. Gjuhë e huaj – anglisht 09.11.2017.
4. E drejta kushtetuese 08.11.2017
5. E drejta civile 07.11.2017
6. E drejta penale (pejs. Përgjithshme) 10.11.2017
7. Lëndë me zgjedhje/Sociologji/psikologji juridike 10.11.2017

 

Datat e lëndëve të vitit të dytë

 Nr. Lënda Data
1. E Drejtë Administrative 09.11.2017
2. E Drejtë Penale (Pjesa e posacme) 08.11.2017
3. E drejtë detyrimesh 06.11.2017
4. E drejtë familjare 07.11.2017
5. E drejta romake 08.11.2017
6. E drejta e punës 10.11.2017
7. Lendë me zgjedhje(Prokurimet publike/(OJF) 10.11.2017

 

Shënim:

  • 1-3 Nëntor 2017 Rregjistrimi për sesionin e provimeve vjesht II
  • 6-10 Nëntor 2017 Sezon provimesh për vitin e dytë dhe të tretë
  • 16-17 Nëntor dorëzimi i temave të diplomave, viti I 3-të
  • 20-21 Nëntor – sesioni i diplomimit vjeshtë II

 STUDENTI KA TË DREJTË TË JAP 4 PROVIME 

 Provimet zhvillohen në orën 13:00

 SEKRETARIA

 

 

Bachelor “Financë – Bankë”

 

Bachelor “Administrim Biznesi”

 

 

Master Shkencor “E drejtë Civile dhe Tregtare”

Nr. Lënda Data
1 Njohja, Ekzekutimi i Vendimeve të Huaja dhe Përmbarimi Gjyqësor 8.11.2017
2 Çështje të Drejtësisë Kushtetuese – Zhvillime Bashkëkohore 10.11.2017
3 Metodat e Kërkimit në Shkencat Juridike 7.11.2017
4 Të Drejtat Reale dhe Trashëgimia 9.11.2017
5 Antropologjia e Ligjit 7.11.2017
6 Zhvillime aktuale në të Drejtën Europiane 7.11.2017
7 E Drejta Detyrimeve-Studime të Thelluara 6.11.2017
8 E Drejta Europiane Private 9.11.2017
9 Të Drejtat e Njeriut dhe Jurisprudenca GJEDNJ-së 7.11.2017
10 E Drejtë Biznesi 9.11.2017
11 E drejta e Krahasuar e punës dhe e shigurimeve në komunitetin Europian /E drejta bankare/Sistemet Tatimore 6.11.2017
12 E Drejtë Falimenti /E Drejtë Gjyqësore 9.11.2017
13 Praktika Mësimore 10.11.2017
14 Diploma 20.11.2017

Master i Shkencave në të “Drejtë Penale”

 

Nr. Lënda Data
1 E Drejta Penale-Studime të Thelluara 8.11.2017
2 Çështje të Drejtësisë Kushtetuese – Zhvillime Bashkëkohore 10.11.2017
3 Metodat e Kërkimit në Shkencat Juridike 7.11.2017
4 Anglishte Ligjore 9.11.2017
5 Kriminalogji-Penalogji 7.11.2017
6 Zhvillime aktuale në të Drejtën Europian 7.11.2017
7 Kriminalistikë 7.11.2017
8 E Drejtë Penale Proceduriale e Krahasura 10.11.2017
9 Të Drejtat e Njeriut dhe Jurisprudenca GJEDNJ-së 7.11.2017
10 E Drejta Ndërkombëtare Penale 10.11.2017
11 E drejtë penale për të miturit /Mjekësi ligjore dhe psikiatria gjyqësore/ Veprat Penale ne fushen e Ekonomise 8.11.2017
12 Veprat penale ne fushën e kibernetikës dhe privatësisë /Caktimi i dënimeve dhe dënimet alternative/ E drejta gjyqësore 9.11.2017
13 Praktika Mësimore
14 Diploma 20.11.2017

 

Master Shkencor “Menaxhim Ekzekutiv”

 

Nr. Lënda Data
1 Menaxhim   Stategjik 8.11.2017
2 Ekonomiks   Manaxherial 7.11.2017
3 Drejtim Financiar 10.11.2017
4 Kontabilitet Drejtimi 10.11.2017
5 Menaxhimi i Burimeve Njerëzore dhe Karierës 10.11.2017
6 Menaxhim Marketingu 8.11.2017
7 Aftësi Manaxheriale 10.11.2017
8 Menaxhimi i Projekteve 10.11.2017
9 Menaxhimi i Ndryshimit dhe Rritjes 10.11.2017
10 Menaxhimi i Sistemeve te Informacionit 9.11.2017
11 Metodologjia e Kërkimit në Marketing 8.11.2017
12 Politikat Monetare dhe Fiskale .Risi në Globalizëm 10.11.2017
13 Lidershipi 10.11.2017
14 Praktikë 10.11.2017
15 Diploma

 

Master Shkencor “Bankat dhe Tregjet Financiare”

 

 

Nr. Lënda Data
1 Mikroekonomi e Avancuar 10.11.2017
2 Kontabilitet Nacional 9.11.2017
3 Bankat dhe Drejtimi Bankar 8.11.2017
4 Kontabilitet Financiar 7.11.2017
5 Institucionet Financiare dhe Tregjet e Kapitaleve 10.11.2017
6 Makroekonomi e Avancuar 10.11.2017
7 Investimet dhe Menaxhim i Portofolit 10.11.2017
8 Standartet Ndërkombëtare Bankare dhe Financiare 10.11.2017
9 Ekonometri e Aplikuar (Tregjet Financiare) 10.11.2017
10 Strategjia Financiare e Korporatave 10.11.2017
11 Metodologjia e Kërkimit në Menaxhim 7.11.2017
12 Auditi Financiar 6.11.2017
13 Menaxhimi i Burimeve Njerëzore dhe Karrierës 8.11.2017
14 Praktikë
15 Diplome 20.11.2017

 

Shënim:

DATAT E PROVIMEVE, VJESHTA 2, NENTOR 2017

Provimet zhvillohen në orën 16:00 

 STUDENTI KA TË DREJTË TË JAP 4 PROVIME  PERMIRESIME NUK KA

 SEKRETARIA